- Thi công dân dụng và công nghiệp

- Thi công hạ tầng giao thông

- Xử lý nền móng - khoan cọc nhồi

- Thi công xây lắp điện

- Đầu tư và kinh doanh thương mại