Lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2020-09-10 09:42:27

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1208/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với phạm vi quy hoạch là phần lãnh thổ của địa phương này có tổng diện tích tự nhiên 5.139km2.

lap quy hoach tinh khanh hoa thoi ky 2021 2030 tam nhin den nam 2050

Một góc thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Theo đó, quy hoạch là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp của tỉnh Khánh Hòa sử dụng trong việc hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đảm bảo tính khách quan, khoa học; hướng đến phát triển bền vững cả ba trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường và bảo đảm phát triển bền vững trong dài hạn.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ quan điểm lập quy hoạch nói trên phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên; bảo đảm tính nhân dân, sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, với các nội dung định hướng trong quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia liên quan và quy hoạch khu vực Duyên hải miền Trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đảm bảo tính khả thi trong triền khai, đáp ứng các nhu cầu của giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030 và tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo, phù hợp với tầm nhìn đến năm 2050.

Các nội dung quy hoạch gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Khánh Hòa; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển của tỉnh; phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh, lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội; các phương án quy hoạch về hệ thống đô thị, giao thông, mạng lưới cấp điện, cấp nước, thủy lợi, hạ tầng xã hội; phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh...

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch được lập dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống, tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, các ngành, cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện lập quy hoạch. Tiến độ lập quy hoạch không quá 24 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch cho tỉnh Khánh Hòa được phê duyệt.

Nguồn: Baoxaydung.com.vn